Zamieszkana kamienica

Przebudowa zamieszkanego budynku wielorodzinnego

InwestorIPECO sp. z o.o.
ObiektZamieszkany budy­nek wie­lo­ro­dzinny – ul. Ludna 9 Warszawa
Data ukończeniaw trak­cie prac
Zakres
  • repro­fi­la­cja znisz­czo­nych ele­men­tów żel­be­to­wych,
  • wyko­na­nie żel­be­to­wych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych nad­bu­dowy,
  • roz­biórka żel­be­to­wego dachu wraz z komi­nami,
  • prace murar­skie,
  • wypeł­nie­nie wyrwy w budynku,
  • wyko­na­nie żel­be­to­wego szachtu win­do­wego.


Zobacz inne nasze realizacje