Zamieszkały budynek wielorodzinny

Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego

InwestorIPECO sp. z o.o.
ObiektZamieszkały budy­nek wie­lo­ro­dzinny – ul. Puławska 108112 w Warszawie
Data ukończeniaSierpień 2015r.
Zakres
  • prze­dłu­że­nie 6 kla­tek scho­do­wych,
  • prace murar­skie,
  • roboty roz­biór­kowe przy ścian­kach ażu­ro­wych i dacho­wych pły­tach koryt­ko­wych,
  • wyko­na­nie stro­po­da­chu o kon­struk­cji sta­lo­wej wraz z war­stwami izo­la­cji i prze­kry­ciem,
  • wyko­na­nie pod­szybi i nad­szybi win­do­wych.


Zobacz inne nasze realizacje