Budynek wielorodzinny

Kameralny budynek wielorodzinny z własną kotłownią, windą i garażem

InwestorZbor‐Bud sp.z o.o.
ObiektBudynek wie­lo­ro­dzinny, 8 lokali miesz­kal­nych o powierzchni około 60 m2, ul. Lubartowska w Warszawie.
Data ukończeniaw trak­cie reali­za­cji
ZakresBudowa kame­ral­nego budynku wie­lo­ro­dzin­nego z wła­sną kotłow­nią, windą i gara­żem pod­ziem­nym, wła­sna inwe­sty­cja dewe­lo­per­ska.

Zobacz inne nasze realizacje